ИНВЕСТИЦИИ ЗА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Евро програми

Euro programs

1  2  |  3

ИНВЕСТИЦИИ ЗА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

2021-2027

Интервенцията има за цел да обхване микро предприятията, които са основен източник на растежа и създаването на повече работни места, включително диверсификация на икономическите дейности на земеделските стопани, които преобладават в тези райони.

Икономическото развитие в селските райони следва да улесни стопанската дейност и да стимулира дейности за насърчаване на местната конкурентоспособност, постигане на жизненост на населените места в селските райони и качеството и стандарта на живот, както и да се подобри степента на развитие на човешкия капитал и инфраструктура.

Териториален обхват: Селски общини

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3. Развитие на занаяти.

Кой може да кандидатства
Подпомагане в рамките на интервенцията получават 1) микропредприятия, 2) земеделски стопани и 3) физически лица.

1) Микропредприятия допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
• да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• да имат седалище на територията на селски район

2) Земеделски стопани допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
• да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 12 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност;
• да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• да имат седалище на територията на селски район;
• икономическият размер на земеделското стопанство е не по – малко от 20 001 евро стандартен производствен обем /СПО/;

3) Физическите лица допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
• да бъдат регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ;
• да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на ЗМСП;
• да имат постоянен адрес на територията на селски район;

Допустими разходи
1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на машини, оборудване, обзавеждане;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 15 000 евро
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 200 000 евро
Финансовата помощ е 50 % от общите допустими разходи по проекта
Кандидатите могат да получат до 20% от общите допустими разходи по проекта под формата на финансов инструмент.
1  2  |  3