ATS CONSULT

Евро програми

Euro programs

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

2021-2027

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

2014-2020

Удължена

ИНВЕСТИЦИИ ЗА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

2021-2027

Национално финансиране

National funding

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

2021-2025

Консултантски услуги

Consulting services