Управление на проект

Project management

Управлението на проекта от страна на консултанта гарантира че последващите действия по кандидатстването за финансиране, ще са правилни и изпълнени в предвидените срокове
1. Изготвяне на необходимите документи и провеждане на тръжните процедури, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160
2. Мониторинг на дейностите по изпълнение на проекта
3. Реакция при неоходимост от допълнителни документи, изискани от финансиращата институция
4. Коригиране на параметри в изготвения проект ако се налага.
    Кандидата не е длъжен да възложи управлението на проекта на консултанта !