евро програми

Евро програми

Euro programs

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

2021-2027

вижте още >

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

2014-2020

Удължена

Бюджет на мярката: 56 719 070 лв.

вижте още >

ИНВЕСТИЦИИ ЗА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

2021-2027
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 15 000 евро
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 200 000 евро

вижте още >